Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Relații cu cetățeanul
Diplomaţie parlamentară > Proiectul Twinning
Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE - 13 ENPI OT 02 17 (MD/28)

 

Rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE, discutate în cadrul unui atelier
 
Chișinău, 5 decembrie 2017 – Cele mai bune practice ale Ungariei, Slovaciei, Cehiei și Poloniei privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE au fost astăzi împărtășite de experți în cadrul unui atelier de lucru, organizat la Parlamentul Republicii Moldova.
 
În debutul ședinței, Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că evenimentul este al doilea din seria de trei ateliere ale proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. ”Scopul ședinței este de a facilita discuții practice între funcționarii Parlamentului și experții celor patru țări membre UE pe subiecte ce țin de monitorizarea politicilor și controlul asupra procesului de asociere, precum și de realizarea sarcinilor de armonizare a legislației cu cea comunitară”, a specificat Natália Švecová. 
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul atelier va fi organizat în februarie 2018. 

Experții proiectului Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, și Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei au vorbit despre experiențele țărilor pe care le reprezintă în contextul relațiilor cu Uniunea Europeană.   
 
În cadrul atelierului au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 
 
Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
                                  
                                        ***   ***   ***
Roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters discussed during a workshop
 
Chisinau, 5 December 2017 - Best practices of Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland on the roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters have been shared by the experts today during a workshop, organized at the Parliament of the Republic of Moldova.
 
At the opening of the event, the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, has mentioned that this workshop is the second one from the series of three workshops to be organized under the Component 1 of the Twinning project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. “The aim of this workshop is to facilitate practically oriented discussions between Parliament staffers and the experts from four EU Member States, tackling subjects related to political monitoring and oversight of the association process and in EU approximation tasks”, specified Natália Švecová.
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next workshop will take place in February 2018.
 
The project experts, Éva Szekrényes, Permanent Representative of the Hungarian National Assembly to the EU, Eva Kičinová, Head of Secretariat of Economic Affairs Committee, National Council of the Slovak Republic, Darina Nezkusilová, Legal Adviser, Department of European Affairs, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, and Ilmars Solims, Consultant to the European Affairs Committee, Latvian Saeima, referred to the experience in EU-related matters of the countries they represent.
 
In addition, the workshop focused on cooperation between parliamentary working bodies and EU institutions during pre-accession period, coordination among various parliamentary working bodies in association process related tasks and role of parliamentary working bodies in informing general public about association process. 
  
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

                                  ***   ***   ***

 
Atelier de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 
Chișinău, 1 decembrie 2017 – Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE va avea loc marți, 5 decembrie 2017, începând cu ora 09.00, în Sala Europei din Parlament
 
Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Letonia, din experiența recentă de aderare la UE. Experții proiectului sunt: Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei.   
 
Discuțiile practice vor viza rolurile și responsabilitățile organelor de lucru ale Parlamentului în procesul de monitorizare a politicilor de asociere, precum și în realizarea sarcinilor de armonizare a legislației naționale cu legislația UE. În cadrul atelierului vor mai fi abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
***  ***  *** 
 
 
Procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE, discutat în cadrul unui atelier de lucru

Chișinău, 21 noiembrie 2017 – Rolurile și responsabilitățile Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare, precum și reglementările interne necesare pentru aceasta au fost discutate astăzi, în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat în incinta Legislativului.
 
Evenimentul cu genericul ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” a întrunit funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova care au fost instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară.
 
În deschiderea atelierului, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, Ion Creangă a menționat că procesul de armonizare a legislației naționale la cea europeană este unul obligatoriu și prioritar pentru tehnica legislativă actuală. ”Este un proces complex, aflat în desfășurare și care presupune implicarea mai multor autorități publice. Experiența altor țări, la acest capitol, este foarte importantă pentru Republica Moldova”, a spus Ion Creangă.
 
Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că scopul acestui prim exercițiu este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de preaderare. Potrivit Natáliei Švecová, în următoarea perioadă vor fi organizate mai multe instruiri la acest subiect.
 
Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) s-au referit la experința țării pe care o reprezintă în procesul de armonizare a legislației. Aceștea au vorbit despre mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 
 
La discuții au participat angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul Comisiilor parlamentare permanente, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
                                       ***   ***   ***
 
EU legal approximation process discussed during a workshop
 
Chisinau, 21 November 2017 - The roles and responsibilities of Governments and Parliaments in EU approximation process during pre-accession period and the internal regulation for EU approximation process within Parliaments were among the topics discussed today during a workshop at the Parliament.
 
The event entitled „Workshop on internal regulation for EU approximation” brought together civil servants from the Parliament and the Government of the Republic of Moldova who were trained with regard to EU legal approximation.
 
At the opening of the workshop, the Head of the General Legal Directorate of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Ion Creangă, said that the process of approximating national legislation with the EU one is compulsory and it is a priority for the current legislative technique. “It is a complex and ongoing process that requires the involvement of more public authorities. The experience of other countries in this regard is very important for the Republic of Moldova", said Ion Creangă.
 
The Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, mentioned that the purpose of this first workshop is to share best practices and lessons learned from four EU Member States - Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland – with recent EU accession experience on how to set roles and responsibilities of Parliaments and Governments in EU approximation process during pre-accession period. According to Ms. Natália Švecová, more trainings on this subject will be organized in the upcoming period.
 
The experts, Csaba Gergely Tamás (Hungary), Milan Hodás (Slovakia), Martin Kavěna (Czech Republic) and Bartosz Pawłowski (Poland) have focused on the experience in EU legal approximation of the country they represent. They referred to the means of communication between Governments and Parliaments within EU approximation process (contact persons, IT tools, coordination bodies, etc.) and internal regulation (structures, procedures, methods, means) for EU approximation process within Parliaments. 
 
The staffers of the Parliament's Secretariat, including the Standing Committees, as well as representatives of the State Chancellery, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and European Integration participated to the discussions.
 
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. 
 

***  ***  ***

 

Atelier de lucru privind procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE


Chișinău, 16 noiembrie 2017 – Funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului vor fi instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE.

Atelierul de lucru ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” va avea loc marți 21 noiembrie, cu începere de la ora 09.00.

Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare. 

Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) se vor referi la mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 

La discuții vor participa angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul comisiilor parlamentare, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

*** *** *** 

 

Lansarea Proiectului Twinning de consolidare a capacităților Parlamentului în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE

Chișinău, 13 octombrie 2017 – Parlamentul Republicii Moldova va găzdui ceremonia de lansare a proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Ceremonia va fi inaugurată de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Lʼuboš Blaha, membrul Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Marek Černoch și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov. 

Evenimentul, care va reuni deputați și diplomați, va avea loc luni, 16 octombrie 2017, ora 14.00, în Sala Europei.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

                                   ***   ***   ***

Information about the Twinning Project 

This Twinning Project is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly.

It will last 2 years from 16 September 2017 until 15 September 2019.

The overall objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova.

The purpose of the project is to strengthen the institutional capacity of the Parliament of Moldova for better understanding of the EU approximation process, in line with the Association Agenda. Special focus will be put on improving the structures, internal procedures as well as the capacity of the technical staff of the Parliament.

The project’s mission is to optimize the roles and responsibilities of the Parliament, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. It will also focus on capacity building activities, both at basic and advanced levels.

In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.

Target groups are staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova; where appropriate, Members of the Parliament of the Republic of Moldova and where appropriate, selected stakeholders from executive branch of the Republic of Moldova. 

Leflet_ro

Leflet_eng

Uniunea Europeană a lansat un nou proiect Twinning privind consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului
Chișinău, 16 octombrie 2017 – Capacitățile instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE vor fi consolidate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană.
 
Proiectul Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. Bugetul proiectului este de 1,5 milioane de euro, iar perioada de implementare este 2017-2019.
 
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit astăzi ceremonia de lansare oficială a proiectului Twinning.  Participanții la eveniment au fost salutați de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Ľuboš Blaha, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Zdeněk Krejčí și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov.
 
”Pentru realizarea obiectivului prioritar de integrare europeană, Republica Moldova are nevoie de instituții puternice, deoarece sarcina nu este ușoară. Grupul de la Visegrád sunt țări cu o experiență de sute de ani de parlamentarism și care au trecut prin perioade similare Republicii Moldova: socialismul și procesul de integrare europeană. Sunt încrezător că prin proiectul Twinning, ele își vor împărtăși experiența, necesară pentru a implementa calitativ prevederile Acordului de Asociere, cu o viteză mai mare și ne va ajuta să evităm unele greșeli”, a declarat Președintele Parlamentului Andrian Candu.
 
”Suntem bucuroși să lansăm acest proiect Twinning împreună cu partenerii noștri din statele membre. Cu sprijinul UE, ei vor împărtăși experiența și abilitățile lor valoroase, pentru a contribui la consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în materie de proceduri legislative”, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko.
 
Obiectivul proiectului constă în facilitarea implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Misiunea proiectului este de a optimiza rolul și responsabilitățile Parlamentului, a organelor sale de lucru și a structurilor administrative relevante pentru a asigura un cadru instituțional solid în vederea realizării eficiente a atribuțiilor legislative, în special în procesul de armonizare a legislației ca o precondiție pentru implementarea Acordului de Asociere. Totodată, proiectul va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații dintre Parlament și Guvern în contextul procesului de armonizare a legislației.
 
60 de experți din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, precum și din Polonia, Letonia, Franța și Belgia vor contribui la implementarea a peste 65 de activități diverse în cadrul celor patru componente, vizând diferite obiective: evaluări, mese rotunde, elaborarea de ghiduri, recomandări, precum și un document de consultare, un studiu, o foaie de parcurs, activități de instruire (seminare, ateliere de lucru, evaluări etc.) și vizite de studiu în statele membre UE.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

                                    ***   ***   ***
The European Union has launched a new Twinning Project on strengthening the institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Chisinau, 16 October 2017 – Institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in EU legal approximation will be strengthened with the support of an EU-funded project.
 
The EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. The budget of the project amounts to 1.5 million EUR and the implementation period is between September 2017 – September 2019.
 
The Parliament of the Republic of Moldova has hosted today the official launching ceremony of the Twinning project. The participants were addressed by the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Andrian Candu; the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H. E. Peter Michalko; the Vice-Speaker of the Hungarian National Assembly, Mr. Csaba Hende; the Chairman of the European Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic, Mr. Ľuboš Blaha; the Ambassador of the Czech Republic to the Republic of Moldova, H. E. Zdeněk Krejčí; and the Chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration of the Parliament of the Republic of Moldova, Ms. Violeta Ivanov.
 
In order to achieve the priority objective of European integration, the Republic of Moldova needs to have strong institutions, because this is not an easy task. The Visegrád Group countries have hundreds years of experience of parlamentarism and went through similar periods as Moldova: socialism and European integration process. I am confident that through the Twinning Project these countries will share their experience which is needed to implement the Association Agreement in a quality and speedy manner and avoid mistakes”, declared the Speaker of the Parliament, Mr. Andrian Candu.
 
„We are glad to launch this Twinning Project together with our partners from the EU Member States. With the EU support, they will share their valuable experience and skills as to strengthen institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in the area of legislative procedures”, said the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H.E. Peter Michalko.
 
The objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova. The project’s mission is to assist with optimizing the roles and responsibilities of the Parliament of the Republic of Moldova, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. In addition, the project will help with improving information exchange between the Parliament of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Moldova linked with EU approximation process.
 
In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.
 
Declaraţii
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
17 ianuarie 2018
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"